checklist

Belangrijke competenties van de medisch secretaresse

Geen categorie

Eigenschappen die handig zijn in jouw vak

Aanpassingsvermogen

Het is van belang doelmatig te kunnen blijven handelen in veranderende omstandigheden en crisissituaties.

Accuratesse

In de zorg gaat het om mensen(levens) en gezondheid. Eén verkeerde komma kan verstrekkende gevolgen hebben.

Assertiviteit

Op een niet kwetsende wijze opkomen voor de belangen van jezelf en de zorgorganisatie. Patiënten zijn vaak mondig en/of emotioneel en kunnen dringend vragen om een uitzonderingspositie (‘De dokter kent mij zo goed, ik kan er echt wel even tussendoor.’). Het is belangrijk ook dan vriendelijk vast te houden aan de regels die opgesteld zijn in jouw zorgorganisatie.

Betrokkenheid

Je verbonden voelen en tonen met het werk: bijvoorbeeld je (medische) belangstelling laten blijken aan de artsen voor wie je werkt; hem/haar vragen stellen over ingrepen en ziektebeelden.

Conflicthantering

(Patiënten)kwesties met een emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.

Discipline

Je kunnen voegen naar het beleid en de vaak strakke procedures van de zorgorganisatie.

Energie

Het is vaak hard werken in de zorg! Er zijn veel piekmomenten waarop verschillende dingen tegelijkertijd moeten gebeuren.

Vriendelijk en gastvrij

Een patiënt is vaak onzeker of (een beetje) bang. Vaak voelt een patiënt een afstand tot de arts; de medisch secretaresse is toegankelijker. Jouw vriendelijke uitstraling en professionele benadering kan een patiënt net wat meer vertrouwen geven. (Zonder dat je zegt: het zal wel goed komen, de dokter kan u vast helpen: want daarover kun je geen uitspraak doen: zie ook ‘eigen verantwoordelijkheid’).

Taalvaardigheid

Het is belangrijk in begrijpelijke taal:
– met artsen en collega’s te kunnen communiceren. Hiervoor is, naast goede communicatieve vaardigheden, minimaal basale kennis van de medische terminologie nodig;
– met patiënten te communiceren. Een groot inlevingsvermogen, en het vermogen om te gaan met zeer verschillende personages, is hierbij belangrijk.

Organisatiebewustzijn

Je moet in kunnen spelen op interne politiek en veranderingen binnen de organisatie. Cultuurverschillen en belangentegenstellingen in een zorgorganisatie kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld tussen vrijgevestigd specialisten en specialisten in vastdienstverband, of tussen artsen en verpleegkundigen. Het is van belang hier gevoel voor te hebben, of te ontwikkelen.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen inzetten om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Verzamelen van informatie

Veel tijd gaat doorgaans zitten in het verzamelen, rangschikken en archiveren van patiënteninformatie.

Stressbestendigheid

Zelfbeheersing, objectief blijven, goed kunnen presteren onder druk, kritiek kunnen accepteren zonder boos te worden; allemaal onontbeerlijk in deze functie!

Eigen verantwoordelijkheden

Meer dan bij de gemiddelde secretaressefunctie is het van belang te weten wat je wel en niet zelf kunt doen en zeggen (zie ook ‘vriendelijkheid’). De termen ‘proactief werken’ en ‘eigen initiatief’ hebben in de zorg een andere invulling dan in de gemiddelde secretaressefunctie! Je zult vaak (kort) moeten overleg met de arts voordat je een mededeling aan een patiënt kunt doen, of een dossier kunt completeren. Kunnen beslissen of iets belangrijk is en al dan niet kan wachten, vergt ervaring!

Werken in teamverband

Je moet zonder meer uitstekend met anderen kunnen samen werken, informatie kunnen delen en anderen ondersteunen.

Zelfkennis

Inzicht in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen.

Reageer op dit artikel