checklist

Wetgeving rond EPD

Geen categorie

Invoering van het elektronisch patiëntdossier gaat moeizaam, onder andere doordat de privacy van de patiënt gewaarborgd moet worden in wetten en regels.

Hier volgen de belangrijkste wetten.

Wet op het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD)

De Wet op het EPD dient om speciale regels rondom het elektronische (digitale) dossier van patiënten vast te leggen. In dit wetsvoorstel worden ook de voorlichting aan de patiënt over het EPD geregeld en de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Voor het EPD gelden dezelfde regels als voor het papieren dossier van een patiënt. Om de invoering van het landelijke EPD mogelijk te maken, is het van belang dat alle zorgverleners voor een bepaalde patiënt hetzelfde (burgerservice)nummer gebruiken. Hierover is een speciale Wet BSN-z gemaakt.

Wbsn-z: Wet gebruik BSN in de zorg

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten sinds 1 juni 2009 het burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Zij moeten er zeker van zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen. Het wetsvoorstel regelt het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken én stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.
Lees hier verder over de WBP.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Patiënten en hulpverleners hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO. Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.
Lees hier verder over de WGBO.

Wie controleert handhaving?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan toezicht houden op het patiëntendossier.

Reageer op dit artikel