checklist

Wie werken er in de zorg?

Geen categorie

Vijftig beroepen in de zorg omschreven.

Chef de clinique
De chef de clinique is een arts die de dagelijkse leiding heeft over het medisch reilen en zeilen van een afdeling.

Hoogleraar (prof.dr.)
Een hoogleraar doceert aan een universiteit en bekleedt daarmee de hoogste rang. Het is een functie die binnen de wetenschappelijke wereld hoog aanzien geniet.
Een hoogleraar is per definitie gepromoveerd, heeft tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en heeft het nodige gepresteerd op het gebied van onderzoek.
Hij doceert en geeft leiding aan groepen medewerkers die onderdeel uitmaken van een faculteit. De gemiddelde hoogleraar is tussen de 40 en 65 jaar oud, maar er zijn ook hoogleraren die de leeftijd van 30 nog niet bereikt hebben.

Bijzonder hoogleraar
Een bijzonder hoogleraar is een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten,  door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime.

Buitengewoon hoogleraar
In Nederland betreft het een hoogleraar die niet uit het normale onderwijsbudget van een universiteit wordt betaald, maar die is aangesteld buiten de vaste, reguliere aanstellingsplaatsen om, omdat er waarde aan wordt gehecht dat binnen een bepaald vak onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt gegeven op academisch niveau. Anders dan de bijzonder hoogleraar is de buitengewoon hoogleraar niet aangesteld door een organisatie of bedrijf, maar door de universiteit zelf. De buitengewoon hoogleraar wordt dan veelal betaald uit een specifiek universitair fonds.

Emeritus-hoogleraar (em.prof.dr.)
Een hoogleraar die met pensioen is.

Intensivist
Een intensivist is een medisch specialist die zich verder gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een intensive care afdeling. Intensivisten behandelen op een intensive care-afdeling patiënten met allerlei aandoeningen.

De aanvullende opleiding tot intensivist bestaat sinds 1994. Verreweg de meeste intensivisten in Nederland zijn tevens internist of anesthesioloog. In Nederland wordt de opleiding aangeboden in bijna alle academische ziekenhuizen: het VUmc, AMC, UMC Groningen, UMC Utrecht, LUMC (Leiden), UMC St Radboud, UMC Maastricht en in het niet-academische ziekenhuis OLVG. De opleiding wordt beoordeeld en gecontroleerd door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft zich de bevordering van de intensive care geneeskunde ten doel gesteld alsmede de behartiging van de belangen van haar leden.
www.nvic.nl

Teamleider
De teamleider geeft direct leiding aan de verpleegkundigen en draagt zorg voor de dagelijkse coördinatie en de planning van het verpleegkundig zorgproces op de afdeling.

Hoofd Zorgeenheid
Het Hoofd Zorgeenheid geeft direct leiding aan de teamleiders en de secretaresses en is, deels samen met de chef de clinique, eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de afdeling.

Voedingsassistent
De voedingsassistent zorgt voor de maaltijden op de afdeling. Zij houdt zoveel mogelijk rekening met speciale wensen over de voeding.

Advanced Practice Nurse
Combineert als verpleegkundige verschillende beroepscompetenties, onder andere  zorgverlening op expertniveau, onderzoek en verpleegkundig leiderschap. De APN biedt hoog gekwalificeerde zorg in zeer complexe zorgsituaties bij een specifieke categorie patiënten.

Agoog
Welzijnswerker: legt zich toe op de opvoeding en vorming van personen die maatschappelijk en cultureel ondersteuning nodig hebben.

AIOS     
Arts in opleiding tot specialist. Een basisarts die in opleiding is voor een medisch specialisme, tot huisarts of tot verpleeghuisarts.

ANIOS
(Basis)arts, niet in opleiding tot specialist. Is verbonden aan een afdeling maar is niet in opleiding voor het specialisme van die afdeling. Het is een manier om ervaring op te doen voordat de arts een specialistenopleiding gaat volgen.

Buurtopbouwwerker   
Ondersteunt en bemiddelt bij problemen in buurten en woonwijken. De buurtopbouwwerker helpt om mensen zich prettig te laten voelen in hun wijk.

Casemanager   
Contactpersoon voor mensen die diverse soorten zorg en ondersteuning nodig hebben. Hij/zij coördineert de samenwerking tussen betrokken organisaties.

Eerstelijns psycholoog
Heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts (brede kennis lichamelijke problemen). Bij complexe of ernstige problemen wordt er verwezen naar specialist uit de tweede of derdelijn.

Ergotherapeut 
Begeleidt mensen die door lichamelijke of psychische problemen niet meer kunnen leven zoals zij dat willen. De ergotherapeut bedenkt oplossingen: training in het (weer) leren aankleden, hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen eten of de pc te bedienen.

Forensisch psychiater
Behandelt mensen met psychiatrische problemen die met politie/justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. De psychiatrische problemen worden behandeld om kans op herhaling te verkomen. De behandeling zelf is geen vorm van straf.

Geriater             
Medisch specialist, gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Gezondheidszorgpsycholoog
Ook wel gz-psycholoog genoemd, een beschermde titel. Richt zich
op psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit.

GGZ-agoog       
Een GGZ-agoog heeft, meer dan de agogen in het reguliere traject (zie ‘Agoog’), kennis van psychopathologie en medicatie.

Internist
Medisch specialist in de interne (ook wel ‘inwendige’) geneeskunde. Houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.

Jeugd-/jongerenwerker             
Legt contact met jongeren en probeert ervoor te zorgen dat ze hun vrije tijd  zinvol besteden, bijvoorbeeld door het opstellen van activiteitenprogramma’s.

Klinisch geriater             
Medisch specialist voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis.

Klinisch psycholoog      
Diagnosticeert en behandelt ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en verricht crisisinterventies.

Neurochirurg   
Opereert aandoeningen van onder andere de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Bijvoorbeeld zenuwbeknellingen, rughernia’s en hersentumoren.

Neuroloog        
Behandelt patiënten met aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren.

Neuropsycholoog          
Vakgebied tussen neurologie en psychologie. Richt zich op stoornissen van hersenfuncties en de invloed hiervan op gedrag. Test bijvoorbeeld geheugen, reactiesnelheid en ruimtelijke oriëntatie van patiënten met klachten als gevolg van bijvoorbeeld dementie of een beroerte.

Non-verbale therapeut
Levert door middel van bijvoorbeeld muziek, schilderen of drama een bijdrage aan een behandeling door bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

Nurse practitioner        
Een nurse practitioner heeft een verpleegkundige achtergrond en werkt op het snijvlak van het medisch en verpleegkundig handelen.

Orthopedagoog              
Houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen als gevolg van bijvoorbeeld lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Pedagoog          
Houdt zich bezig met (problemen in) de opvoeding en het leren van kinderen en volwassenen.  

Physician Assistant       
Neemt taken over van een arts, onder diens supervisie, zoals het uitvoeren van anamnese (vragen stellen aan patiënt), het opstellen van een behandelplan en hij verricht medisch- technische handelingen.

POH-GGZ          
Praktijkondersteuner GGZ. Ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten.

Psychiater         
Arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven.

Psychiatrisch verpleegkundige               
Verpleegkundige werkzaam in de intramurale GGZ.

Psycholoog       
Heeft kennis van het gedrag, de gedachten en de emoties van de mens. Onderzoekt en verklaart met verschillende methoden en benaderingswijzen het menselijk functioneren. ‘Psycholoog’ is geen beschermde titel: iedereen mag zich psycholoog noemen.

Psychomotorisch therapeut                     
Past sport, spel en bewegen toe om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zicht te bieden op hun problemen en mogelijkheden.

Psychotherapeut           
Is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. De behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van bijvoorbeeld de eerstelijnspsycholoog of de GZ-psycholoog.

Sociaal geriater              
Medisch specialist voor veelal thuiswonende ouderen. Is verbonden aan een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg.

Sociotherapeut              
Werkt doorgaans op afdelingen waar het ‘sociale klimaat’ gebruikt wordt als behandelvorm. De sociotherapeut biedt structuur, veiligheid en duidelijkheid en zorgt voor een goede verhouding tussen hem/haarzelf en de patiënt en tussen de patiënten onderling.

Specialist Ouderengeneeskunde          
Voorheen: verpleeghuisarts. Werkt met ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, of die gewoon thuis blijven. Werkt ook met jongeren met chronische aandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel.

SPH’er
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ondersteunt mensen die door een handicap of (ontwikkelings-)problemen niet zelfstandig kunnen functioneren in hun woon- en leefsituatie. Bijvoorbeeld in een instelling, een activiteitencentrum, of begeleid wonenproject.

SPV’er
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Biedt onder meer begeleiding bij psychische problemen, al dan niet in crisissituaties. Biedt hulp bij praktische problemen zoals financiën, huisvesting en werksituatie.

Systeemtherapeut        
Voorheen relatie- of gezinstherapeut. De term systeem duidt op de sociale systemen waar mensen deel van uitmaken: thuis, op school of werk. Gezinsleden zijn meestal samen in therapie, waarbij de problemen van (een van) de betrokkenen centraal staan.

Therapeut         
Iedereen die een therapie toepast kan zich therapeut noemen, ook zonder diploma; de titel ‘therapeut’ draagt dus geen kwaliteitsaanduiding in zich. Meestal wordt het beroep van een therapeut gespecificeerd, bijvoorbeeld tot ‘psycholoog’ of  ‘psychotherapeut’.

Trajectbegeleider         
Houdt zich bezig met herstel van de arbeidsmogelijkheden en terugkeer in de maatschappij.

Tweedelijns psycholoog
Behandelt ernstigere, complexere en al langer bestaande psychische problemen.

Zorgcoördinator             
Coördineert de zorg van een groep cliënten.

Reageer op dit artikel