checklist

Getallen in woorden: aan elkaar of los

Geen categorie

Getallen in woorden schrijf je aaneen, maar na ‘duizend’ komt een spatie.

‘Miljoen’, ‘miljard’ en ‘biljard’ zijn aparte zelfstandige naamwoorden:

 • vierentwintig
 • achtenveertig
 • honderddrieëndertig
 • tweehonderdzesenvijftig
 • vierentwintighonderdachtenveertig

Met ‘duizend’ erin:

 • vierduizend driehonderddertien
 • zevenduizend achthonderdvijftien euro

Met ‘miljoen’ erin:

 • vijf miljoen
 • twee miljoen tweehonderdzesenzestigduizend honderdtien euro en tweeëntwintig cent (€ 2.266.110,22)

Rangtelwoorden
Rangtelwoorden in woorden schrijf je aaneen. Maar ook bij rangtelwoorden zijn ‘miljoen’, ‘miljard’ en ‘biljoen’ aparte woorden:

 • vijfhonderdduizendste
 • negen miljoenste

Rangtelwoorden in cijfers
In rangtelwoorden in cijfers kun je een ‘e’ schrijven of de hoorbare uitgang vermelden:

 • 1e, 1ste, 2e, 2de

Achtervoegsels
De woorden ‘-jaars’, ‘-jarig’, ‘-macht’, ‘-rangs’ en ‘-tal’ komen aan het telwoord vast:

 • eerstejaars
 • vijfjarig
 • derdemacht
 • tweederangs
 • tiental

Maal en keer
Tussen een telwoord en het woord ‘maal’ komt geen spatie. Er komt wel een spatie als er na ‘maal’ nog een telwoord komt. ook komt er een spatie tussen een telwoord en ‘keer’.

 • negenmaal
 • negen maal negen
 • negen keer

Half
Het woord ‘half’ voor telwoorden komt aan het telwoord vast:

 • halfvier

Breuken
Breuken krijgen een spatie:

 • een derde
 • twee vijfde deel
 • drie een achtste

Combinatie voorzetsel met een zelfstandig naamwoord: aan elkaar of los?
Samenstellingen met cijfers, afkortingen, symbolen en letterwoorden
Getallen in teksten
Boek: Hoe spel je dat?
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel