nieuws

UWV voorziet vanaf 2014 voorzichtig herstel arbeidsmarkt

Geen categorie

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 90.000 tot 563.000. Pas na 2014 is er ruimte voor een daling van het aantal werkzoekenden. Het herstel van de arbeidsmarkt zal de komende jaren vermoedelijk traag verlopen.

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 90.000 tot 563.000. Pas na 2014 is er ruimte voor een daling van het aantal werkzoekenden. Het herstel van de arbeidsmarkt zal de komende jaren vermoedelijk traag verlopen. De zorg blijft de banenmotor van de Nederlandse economie. Dit zijn enkele conclusies uit de Arbeidsmarktprognose 2012-2013 van UWV.

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een afname van het aantal banen van werknemers met 37.000 in 2012. In 2013 trekt de economie aan, maar blijft het aantal banen licht dalen met 7.000. Het aantal werkzoekenden loopt gestaag op: dit jaar met 62.000 en volgend jaar met nog eens 28.0000. Onder 55-plussers is het percentage werkzoekenden het hoogst. In deze leeftijdsgroep is eind volgend jaar ruim elf procent van de beroepsbevolking geregistreerd als werkzoekende, aldus de prognose van UWV.

Zorg banenmotor
UWV verwacht in 2012-2013 in de meeste sectoren een krimp van de werkgelegenheid. De afname van het aantal banen is het sterkst in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. De uitzendbranche zal na een teruggang dit jaar vanaf volgend jaar weer groeien. De zorgsector blijft de banenmotor van de Nederlandse economie. Een duidelijke toename van het aantal banen ziet UWV bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, in de gehandicaptenzorg en bij ziekenhuizen.

Regionale verschillen
In veel regio’s daalt de werkgelegenheid de komende periode. In Limburg, de Achterhoek en Noord-Holland Noord verdwijnen, onder meer vanwege een achterblijvende bevolkingsontwikkeling, relatief gezien de meeste banen. In Flevoland groeit de bevolking en neemt de werkgelegenheid toe. In Midden-Holland, Zuid-Gelderland en Groot-Amsterdam blijft het aantal banen dit jaar en volgend jaar ongeveer gelijk.

Langzaam herstel, krapte laat op zich wachten
Naast een voorspelling van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2012 en 2013, biedt de prognose van UWV een doorkijk naar de periode erna. Deze doorkijk bevat, meer dan normaal, veel onzekerheden. De economische situatie in Europa blijft fragiel en de gevolgen van de aangekondigde extra bezuinigingen uit het Lente-akkoord zijn niet meegenomen in de berekeningen.

De prognose gaat voor de periode 2014-2017 uit van een gemiddelde economische groei van 1,5 procent. Op basis van dit groeicijfer verwacht UWV een toename van het aantal banen met gemiddeld 53.000 per jaar en een stijging van de beroepsbevolking met jaarlijks 45.000. Het aantal vacatures zal na jaren van stagnatie toenemen, van 811.000 in 2013 naar gemiddeld 942.000 in de jaren erna.

Er is op termijn ruimte voor een kleine daling van het aantal werkzoekenden. Van algemene krapte op de arbeidsmarkt zal echter geen sprake zijn. UWV gaat voor de periode 2014-2017 uit van een afname met gemiddeld twee procent per jaar ten opzichte van het niveau eind 2013. Volgens deze voorspelling blijft het aantal werkzoekenden ook eind 2017 boven het niveau van de kredietcrisis (2008-2010).

Bron: Managersonline

Reageer op dit artikel