vraag & antwoord

Wat zijn de taken van de Raad van Toezicht?

Geen categorie

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken: toezicht houden op de doelrealisatie van de organisatie het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur goedkeuring verlenen aan strategische beslissingen het maatschappelijk belang van de organisatie bewaken het regelen van de eigen werkzaamheden, zoals samenstelling en […]

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken:

 • toezicht houden op de doelrealisatie van de organisatie
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur
 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur
 • goedkeuring verlenen aan strategische beslissingen
 • het maatschappelijk belang van de organisatie bewaken
 • het regelen van de eigen werkzaamheden, zoals samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering en honorering
 • Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de RvB.

  Jaarverslag

  Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit bij het jaarverslag van de RvB wordt gevoegd.

  Taken directiesecretaresse

  Vaak ondersteunt de directiesecretaresse van de voorzitter van de RvB ook de voorzitter van de RvT. Zij verzamelt en verspreidt de vergaderstukken, maakt vergaderschema’s en notuleert de vergaderingen. In sommige organisaties vervult de directiesecretaris deze rol. In de jaarcyclus van de vergaderingen van de RvT komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • (meerjaren)begroting
 • kwartaal rapportages / rapportages accountant / jaarrekening
 • jaarverslag
 • periodieke beoordeling functioneren van de Raad van Bestuur
 • bezetting RvT: een rooster van aftreden maken en afspraken maken over het werven van nieuwe leden werven en dergelijke
 • De RvB voorziet de RvT van informatie. Documenten die naar de RvT gaan, hebben betrekking op:

 • financiële verslaglegging
 • aankoop onroerend goed
 • notulen vergaderingen van ondernemingsraad (OR), cliëntenraad en RvB
 • beleidsmaatregelen
 • lange Termijn Huisvestingsplannen (LTHV)
 • samenwerkingsvormen met andere organisaties
 • actuele ontwikkelingen en dergelijke
 • Reageer op dit artikel