vraag & antwoord

<strong>Wat is het keurmerk voor zelfstandige klinieken?</strong>

Geen categorie

De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hebben het doel om transparante, hoogwaardige kwaliteit te garanderen van zowel het medisch handelen als de organisatie binnen een zelfstandige kliniek.Om dit doel te bereiken heeft ZKN gekozen voor een onafhankelijke, professionele certificering en men stelt zich ten doel om uitsluitend gecertificeerde klinieken als lid te hebben. Jaarlijks wordt iedere […]

De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hebben het doel om transparante, hoogwaardige kwaliteit te garanderen van zowel het medisch handelen als de organisatie binnen een zelfstandige kliniek.
Om dit doel te bereiken heeft ZKN gekozen voor een onafhankelijke, professionele certificering en men stelt zich ten doel om uitsluitend gecertificeerde klinieken als lid te hebben.

Jaarlijks wordt iedere aangesloten kliniek opnieuw getoetst aan de normen van het ZKN-keurmerk, zodat ZKN kan garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft.

1.   Kwaliteitsbeleid
De kliniek heeft een passend (kwaliteits)beleid gedefinieerd, waarin de kliniek haar visie beschrijft op tenminste de volgende onderwerpen:
•    het zorgaanbod in herkenbare medische disciplines, doelgroepen en behandelingen;
•    cliënttevredenheid;
•    deskundigheidsbewaking en -bevordering;
•    voorzieningen voor behandeling;
•    infectiepreventie;
•    voldoen aan wet- en regelgeving;
•    continue verbetering van zorg- en dienstverlening.
De directie zorgt ervoor dat het beleid bekend en begrepen is door alle medewerkers binnen de kliniek.

2.   Organisatie
a.  Binnen de kliniek zijn alle functies en hun samenhang beschreven, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig zijn toebedeeld. Specifiek dienen te zijn vastgelegd de bevoegdheden met betrekking tot:
•    acceptatie cliënten voor behandeling;
•    het beoordelen en beëindigen van de behandeling;
•    het verrichten van voorbehouden handelingen / anesthesie;
•    het beoordelen en bewaken van de deskundigheid / medische eindverantwoordelijkheid. Voor iedere discipline, ook in het geval van samenwerkende disciplines, is een eindverantwoordelijke specialist vastgesteld.

b.   De kliniek heeft contracten afgesloten met voor de behandelingen bevoegde medewerker(s), waarvan tenminste één BIG en MSRC geregistreerd medische specialist. Indien meerdere specialisten verbonden zijn dienen zij daar tezamen ook voor tenminste 0,4 fte werkzaam te zijn. Eén of meerdere paramedische medewerkers zijn aan de kliniek verbonden, alleen of tezamen voor tenminste 0,5 fte. Daarnaast dient waarneming structureel te zijn geregeld (moet contractueel zijn vastgelegd).

3.   Inventarisatielijst van de Inspectie van Volksgezondheid
De kliniek heeft de geldende lijst, die de Inspectie hanteert als uitgangspunt voor beoordeling, ingevuld voorhanden. Daar waar de kliniek heeft geconstateerd niet te (kunnen) voldoen aan de van toepassing zijnde criteria, is gebruikgemaakt van het systeem voor continue verbetering.

4.   Verantwoording
Jaarlijks stelt de kliniek een jaarverslag op in overeenstemming met de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

5.   Publiciteit
De kliniek kan aantonen dat advertenties en overige vormen van publiciteit door feiten onderbouwd zijn.

Bron: ZKN

Reageer op dit artikel