checklist

Aanpak werkdruk

Plannen en organiseren

Maak de werkdruk zichtbaar

Het is van belang dat de werkdruk zichtbaar wordt gemaakt. Hiervoor is het nodig dat er cijfers komen over ziekteverzuim, over achterstallig werk, over storingen binnen het bedrijf, over vertragingen etc.

Betrek verschillende partijen erbij
Zorg ervoor dat verschillende partijen erbij betrokken worden. Behalve de medewerkers en management kunnen dat ook de werknemersvertegenwoordiging, Arbodienst en interne of externe adviseurs zijn. Het is verstandig om van tevoren afspraken te maken over commitment, aanpak, tijd en middelen.

Op basis van deze punten moeten vervolgens maatregelen bedacht en genomen worden. Deze maatregelen kunnen op verschillende niveaus genomen worden, namelijk op het niveau van:

  • de organisatie van het werk; bijvoorbeeld door het in kaart brengen van de grootste verstoorders in het werk en deze vervolgens verminderen.
  • de taak- en functie-inhoud: bijvoorbeeld door bevoegdheden lager in de organisatie onder te brengen.
  • het individu; bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus timemanagement of ontspanningstraining.

Bedenk hierbij:

  • Een combinatie van maatregelen, gericht op alle niveaus, is het meest effectief.
  • Maatregelen die louter het individu betreffen is vaak dweilen met de kraan open.

Zorg voor een goede gezondheid
Probeer het werk zó in te richten dat niet alleen de gezondheidsrisico’s in het werk worden teruggedrongen, maar dat het werk de gezondheid en het welzijn positief beïnvloedt.

Tips

  • Meet de hoogte van de werkdruk: http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/werkdruk. Op deze zelfde pagina kun je op zoek gaan naar de oorzaken van werkdruk.
  • Op http://www.beeldschermtachograaf.nl/ is handige pauzesoftware te vinden. Dit computerprogramma registreert de toetsaanslagen en muisbewegingen van de beeldschermwerker gedurende de werktijd. Aan de hand van een aantal vragen, typ- en muisvaardigheidstests wordt een persoonlijk profiel gemaakt. Hiermee berekent de tachograaf of de duur en intensiteit van het beeldschermwerk RSI-risico oplevert. Ook houdt het programma bij hoe vaak en hoelang de werknemer pauze neemt. Op het moment dat het risico te hoog wordt, gaat er onder in de werkbalk van de computer een rood lampje branden.

Zin en onzin rondom het beeldscherm
Werkdrukdiscussie met leidinggevende
Vergeet jezelf niet
Boek: Een functie met inhoud
Training: POWERsecretaresse!

Reageer op dit artikel