nieuws

Reïntegratie van gehandicapten

Faciliteren

Er is een wet van kracht, met de naam REA, die subsidies biedt voor werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden.

De Wet REA biedt onder meer reïntegratie-instrumenten voor bepaalde groepen arbeidsgehandicapten. Het gaat daarbij om subsidies die werkgevers moeten stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden. In het algemeen geldt dat een voorziening moet dienen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

DE WET REA

De wet REA biedt subsidies die werkgevers moeten stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden. In het algemeen geldt dat een voorziening moet dienen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Het betreft een voorziening van eigen werk, een (her)plaatsingsbudget en een zogenaamd pakket op maat. Per subsidie gelden verschillende voorwaarden. Ook moet het gaan om noodzakelijke aanpassingen en om voorzieningen die gedurende langere tijd nodig zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van een arbeidshandicap die reeds aanwezig is of anders van daadwerkelijke uitval.

KOSTEN

Voor algemeen gebruikelijke kosten kan een werkgever geen vergoeding vragen. Vergoeding wordt slechts gegeven voor de goedkoopste adequate voorzieningen. Extra kosten kunnen betrekking hebben op hulpmiddelen, aanpassing van de arbeidsplaats of de onderneming aan de handicap van de werknemer, omscholing, herscholing of bijscholing of andere extra kosten in verband met de plaatsing of herplaatsing van de arbeidsgehandicapte werknemer.

De arbeidsgehandicapte werknemer kan zelf vergoeding krijgen van extra kosten die hij maakt als gevolg van zijn handicap in verband met het verrichten van arbeid, zoals kosten van vervoer van en naar het werk, persoonlijke ondersteuning (job coach) en een doventolk.

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in een nieuwe dienstbetrekking plaats, kan hij aanspraak maken op het zogenaamde plaatsingsbudget. Dit is een bedrag van ten hoogste ƒ 12.000 in het eerste jaar, ƒ 8.000 in het tweede jaar en ƒ 4.000 in het derde jaar (bij plaatsing van een arbeidsgehandicapte in een voltijdfunctie voor ten minste zes maanden). Het plaatsingsbudget wordt in jaarlijkse termijnen vooraf betaald. De werkgever kan aanvragen bij een uitvoeringsinstelling (GAK), de gemeente of het arbeidsbureau.

PAKKET OP MAAT

Het pakket op maat kan worden toegekend als de functie geschikt is voor de arbeidsgehandicapte werknemer en als de kosten in verband met (her)plaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer hoger zijn dan het subsidiebedrag van het (her)plaatsingsbudget.

Het pakket op maat kan bestaan uit drie delen: een loonkostensubsidie, een vergoeding van kosten van training en begeleiding en een vergoeding van overige extra kosten in verband met (her)plaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer.

Reageer op dit artikel